SYNERGY TEAMUTVIKLING

Teamutvikling handler om å skape synergier gjennom samhandling. Synergiene kan først oppstår når alle i teamet har eierskap til en felles målforståelse, og holder hverandre gjensidig ansvarlig.

Synergy teamutvikling er en målrettet læringsprosess som utvikler teamets samhandlingsrepertoar. Teamet blir tryggere i diskusjoner, dyrker fram et større mangfold av perspektiver og utnytter hver enkeltes kompetanse bedre. Sammen skaper de mer enn hva de ville prestert individuelt.

I læringsprosessen styrker teammedlemmene sine relasjons og kommunikasjonsferdigheter. Gjennom å styrke den psykologiske tryggheten i teamet, blir medlemmene mer komfortable med å uttrykke egne meninger og behov. I et tillitsfullt klima kan kritiske spørsmål verdsettes, og feil blir en kilde til læring og forbedring. Team som kjennetegnes av disse egenskapene er effektive og høyproduktive, og bidrar til at virksomheten oppnår sine mål og resultater.

Programmets læringsmetoder er basert på erfaringslæring og refleksjon med en involverende,
ferdighetsorientert og samskapende tilnærming.
Sammen utvikler vi teamene i din virksomhet.

Ta kontakt for tilbud.

Ta kontakt

Vi bruker forskningsbaserte modeller og verktøy.

Sertifiseringer og verktøy:

  • Profråd Karriereverktøy
  • Effekt – Cut-e
  • JTI/Myers-Briggs
  • Teamkompasset
  • LIFO
  • Core Quadrant
  • Coaching